ความหมายของวัฒนธรรม

วัฒนธรรม – พ.ศ.2483 ในพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2485 จำกัดความความหมายว่า วัฒนธรรมหมายความว่า ลักษณะที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความมีระเบียบ ความสามัคคีก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน

มีผู้ให้คำนิยามของคำว่า “วัฒนธรรม” ไว้มากมาย แต่เมื่อสังเกตถึงข้อสำคัญแล้ว สรุปได้ว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง “แบบอย่างหรือวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม” วัฒนธรรมแต่ละสังคมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดทางภูมิศาสตร์ และทรัพยากร ต่างๆ ลักษณะอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมคือ เป็นการสะสมความคิด ความเชื่อ วิถีทาง จากสังคมรุ่นก่อน ๆ มีการเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ วัฒนธรรมใดที่มีต้นแบบ หรือแนวความคิดที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะเลือนหายไป

Advertisements
%d bloggers like this: