ความหมายจิตรกรรมไทย

จิตรกรรมไทย คือ ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นแบบแผนของไทย ที่ผิดแผก จากศิลปะของชนชาติอื่นอย่างเด่นชัด ถึงแม้จะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอื่นอยู่บ้าง แต่ก็สามารถ ดัดแปลงแก้ไข คลี่คลาย ลดทอน หรือเพิ่มจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้อย่างประณีต เหมาะสม น่าภาคภูมิใจ และมีวิวัฒนาการทางด้านด้านแบบอย่าง และแนวทางมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

ลายไทย เป็นส่วนประกอบของภาพเขียนไทยใช้ประดับประดาอาคาร สิ่งของ เครื่องใช้ ต่าง ๆ เครื่องประดับ ฯลฯ เป็นลวดลายที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันซึ่งนำเอารูปแบบจาก ธรรมชาติมาประกอบ เช่น ลายกนก ลายกระจัง ลายประจำยาม ลายเครือเถา เป็นต้นหรือเป็นรูปที่มาจากความเชื่อและคตินิยม เช่น รูปคน รูปเทวดา รูปสัตว์ รูป ยักษ์ เป็นต้น

จิตรกรรมไทยเป็นวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลสะท้อนให้เห็นประเพณีนิยมอันดี งามของชาติ มีคุณประโยชน์ทางศิลปะแลเป็นคุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้ค้นคว้า เรื่องที่เกี่ยวกับ ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตการดำรงชีวิต วัฒนธรรมการแต่งตัว ตลอด จนการแสดงการเล่มพื้นเมืองต่าง ๆ ของแต่ละยุคสมัยและสาระอื่น ๆ ที่ประกอบกัน เป็นภาพจิตรกรรมไทย งานจิตรกรรมให้ความรู้สึกในความงามอันบริสุทธิ์น่ายกย่องชมเชย สร้างเสริมสุนทรียภาพขึ้นในอารมณ์มวลมนุษยชาติได้โดยทั่วไป วิวัฒนาการของงาน จิตรกรรมไทยแบ่งออกตามลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรม ที่ปรากฎในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ 1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting) 2. จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย (Thai Contempolary Painting)

Advertisements
%d bloggers like this: