ศิปละประเพณีไทย

ศิลปะไทย คือคุณสมบัติเฉพาะของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติต่างภาคภูมิใจอย่างมาก ความสวยงามที่สืบทอดอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อน แสดงถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีความเจริญบนรากฐานของความเป็นไทย ลักษณะนิสัยที่นุ่มนวล ละมุนละไม รักสวยรักงาม ที่มีมานานของสังคมไทย ทำให้ศิลปะไทยมีความประณีตอ่อนหวาน เป็นความงามอย่างวิจิตรบรรจงอลังการที่ทุกคนได้เห็นต้องตื่นตา ตื่นใจ อย่างบอกไม่ถูก ลักษณะความงามนี้จึงได้เปลี่ยนเป็นอารมณ์ทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยและศิลปะไทยยังตัดเส้นด้วยสีดำและสีน้ำตาลเท่านั้น

เมื่อเราได้สืบหาภูมิหลังของสังคมไทย พบว่าวิถีชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย มีขนบประเพณีและศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมไทยเป็นสังคมกสิกรรมมาก่อน เพราะฉะนั้น ความผูกพันของจิตใจจึงอยู่ที่ธรรมชาติแม่น้ำและพื้นดิน สิ่งหล่อหลอมเหล่านี้จึงเกิดบูรณาการเป็นความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อและประเพณีในท้องถิ่น แล้วถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตร ที่สำคัญวัฒนธรรมช่วยส่งต่อคุณค่าความหมายของสิ่งอันเป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่ง ๆ ให้คนในสังคมนั้นได้รับทราบแล้วขยายไปในขอบเขตที่กว้างขึ้น ซึ่งโดยมากการสื่อสารทางวัฒนธรรมนั้นกระทำโดยผ่านสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์นี้คือผลงานของมนุษย์นั้นเองที่เรียกว่า ศิลปะไทย

ปัจจุบันนี้คำว่า “ศิลปะไทย” กำลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ที่สังคมเก่าของไทย โดยเฉพาะโลกแห่งการสื่อสารได้ก้าวไปนำสมัยมาก จนเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับกับสมัยอดีต โลกใหม่ยุคปัจจุบันเป็นเหตุให้คนไทยมีความคิดความอ่านห่างไกลตัวเองมากขึ้น และอิทธิพลดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำให้คนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลับเป็นสิ่งสับสนอยู่กับสังคมใหม่อย่างไม่รู้สึกตัว มีความไม่เป็นระเบียบด้วยอำนาจแห่งวัฒนธรรมสื่อสารที่เร่งรีบรวดเร็วจนลืมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

เมื่อเราเหลียวดูมามองตัวเราเองใหม่ เป็นเหตุให้ดูไกลห่างเกินกว่าจะกลับมาศึกษาว่า รากฐานของชาติประเทศชาติเดิมเรานั้น มีภูมิหลังหรือมีวัฒนธรรมอย่างไร ความรู้สึกเช่นนี้ ทำให้เราลืมมองอดีตตัวเอง การมีวิถีชีวิตกับสังคมสมัยนี้จำเป็นต้องกระเสือกกระสนต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ถ้าเรามีปัจจุบันโดยไม่มีอดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไม่มั่นคง การดำเนินการนำเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปะในครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนการค้นหาอดีต โดยเราชาวศิลปะต้องการให้อนุชนได้มองเห็นถึง ความสำคัญของบรรพบุรุษ ผู้สร้างสรรค์ศิลปะไทย ให้เราทำหน้าที่สืบสานต่อไปในอนาคต

ที่มา : th.wikipedia.org

Advertisements
%d bloggers like this: