เที่ยวโคราช งานเทศกาลเที่ยวพิมาย

ประวัติความเป็นมา : พิมายเป็นชื่อชุมชนเล็กๆคร่ำคร่าอายุนับพันปี เป็นแหล่งเศรษฐกิจอันมั่งคั่ง และเป็นทางแคบผ่านของความศิวิไลซ์ขอมคร่ำคร่า มีอยู่ของกลางทางเหตุการณ์ในอดีต คือ ปราสาทหินพิมายที่โคร่งสง่างาม ในสมัยนี้พิมายเป็นอำเภอหนึ่งของนครราชสีมา มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำมูลหรือลำน้ำจักราช ซึ่งเมื่อถึงงานเทศกาลออกพรรษา ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งน้ำจะร่วมบำเพ็ญกุศลกฐินและจัดแข่งเรือเพื่อสร้างความกลมเกลียวจนกลายเป็นประเพณีสืบมา เนื่องจากนครราชสีมา เป็นเหมือนประตูเปิดสู่ภูมิภาคอีสาน และอินโดจีน อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีประสิทธิภาพทางการสัญจรสูง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ นครราชสีมา และกรมศิลปากร จึงกำหนดงานเทศกาลเที่ยวพิมายขึ้น ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน โดยเริ่มจัดครั้งแรกใน พ.ศ. 2531 และจัดต่อเนื่องมาทุกปี
Continue reading

Advertisements

เจ้าชายญี่ปุ่นทรงร่วมงานประเพณีไทยลอยกระทง

วันนี้ (28 พ.ย.) บริเวณพูล บาร์ ชั้น จี โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต และสมเด็จพระราชินีมิชิโกะ ซึ่งอยู่ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. เพื่อทรงรับการถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ในโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ในประเทศไทย ได้เสด็จลง ณ พูล บาร์ เพื่อทรงร่วมงานประเพณีไทย ลอยกระทง เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งทางสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ร่วมกันจัดถวาย ก่อนเสด็จกลับประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนเดียวกัน
Continue reading

ความหมายของวัฒนธรรม

วัฒนธรรม – พ.ศ.2483 ในพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2485 จำกัดความความหมายว่า วัฒนธรรมหมายความว่า ลักษณะที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความมีระเบียบ ความสามัคคีก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน
Continue reading

ข้อมูลท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

:: ภูเก็ตไข่มุกอันดามัน ::
สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

ภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่รู้จักมักคุ้นไปทั่วโลกมีความเด่นด้านความงดงามของทิวทัศน์ หาดทรายขาว น้ำทะเลสีฟ้าใสท้องทะเลสวยงามเหมาะแก่การดำน้ำ พร้อมพรั่งไปด้วยกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางอย่างครบถ้วนเมืองภูเก็ตจึงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ในน่านน้ำทะเลอันดามันไม่ว่าเป็นการดำน้ำดูปะการัง การล่องเรือชมธรรมชาติทางทะเล ตกปลาหรือพักผ่อนหย่อนใจชายหาด เที่ยวชมป่า เขา น้ำตกทั้งยังมีจุดชมอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
Continue reading

งานประเพณีรับบัว

“ประเพณีรับบัว” เกิดขึ้นเพราะความมีน้ำใจที่ดีต่อกันของคนไทยในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดงซึ่งทำนาอยู่ที่ตำบลบางแก้ว ครั้นเมื่อถึงระยะเวลาวันออกพรรษาคนมอญจะกลับไปทำบุญที่อำเภอพระประแดง จึงได้พร้อมใจเก็บดอกบัวเพื่อให้คนมอญนำกลับไปถวายภิกษุที่วัดนับแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวอำเภอพระประแดงและอำเภอเมืองต่างพร้อมใจกันพายเรือมาเก็บดอกบัวที่อำเภอบางพลีและถือเป็นเวลาอันดีที่ได้สักการะหลวงพ่อโตต่างพากันร้องรำทำเพลงบนเรือเพื่อสร้างความสำราญ ซึ่งชาวบางพลีก็จะจัดแจงต้อนรับเป็นอย่างดี จึงเป็นสาเหตุของประเพณีรับบัว ซึ่ง เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี
Continue reading

วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือวรรณคดีในช่วงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วรรณคดีในสมัยนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีต่างประเทศจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีคำสอนหรือตำรา วรรณคดีนิทาน และวรรณคดีพงศาวดารต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา บางส่วนเป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลเพิ่มขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือวัฒนธรรมจีนและมอญ บทความนี้ยกตัวอย่างวรรณคดีบางเรื่องที่มีความสำคัญและส่งอิทธิพลต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน
Continue reading

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม โดยปกติหมายถึง แบบอย่างของกิจกรรมมนุษย์และโครงร่างเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้กิจกรรมนั้นชัดเจนและมีความสลักสำคัญ วิถีการครองชีพ ซึ่งเป็นความประพฤติและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการศึกษาจากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน

วัฒนธรรมส่วนหนึ่งส่วนใดสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ แม้บางครั้งอาจมีผู้กล่าวว่าวัฒนธรรมคือเรื่องที่กล่าวถึงการบริโภคและสินค้าบริโภค เช่น วัฒนธรรมระดับสูง วัฒนธรรมระดับต่ำ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม เป็นต้น แต่นักมานุษยวิทยาโดยรวมมักกล่าวถึงวัฒนธรรมว่า ไม่ใช่เป็นเพียงสินค้าบริโภค แต่หมายรวมถึงขั้นตอนในการผลิตสินค้าและการให้ความสำคัญแก่สินค้านั้น ๆ ด้วย ทั้งยังรวมถึงความข้องเกี่ยวทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้วัตถุและขั้นตอนผลิตหลอมรวมอยู่ด้วยกัน ในสายตาของนักมานุษยวิทยาจึงรวมถึงเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตร์รวมถึงระบบศีลธรรม

วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ อาจได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอื่น เช่น การเป็นอาณานิคม การค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนและศาสนา อีกทั้งระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนามีบทบาทในวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาโดยตลอด

ประเภทของวัฒนธรรม

วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสบายทางกาย อันได้แก่ ยานพาหนะ บ้านเรือน ตลอดจนเครื่องป้องกันตัวให้คลาดแคล้วจากอันตรายทั้งหมด
วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้เกิดสติปัญญาและมีจิตใจที่งดงาม อันได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คติธรรม ตลอดจนศิลปะ วรรณคดี และระเบียบแบบแผนของขนบธรรมเนียมประเพณี

นักมานุษยวิทยาส่วนมากมักใช้คำ “วัฒนธรรม” ไปในเชิงของวิสัยสามารถของคนทั่วไปในการบ่งบอก จัดพวกและสื่อถึงประสบการณ์ของตนในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ คนเราใช้วิสัยสามารถดังกล่าวสำหรับบ่งชี้เรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่เกิดในหมู่มนุษย์ด้วยกันมานานมากแล้ว จะอย่างไรก็ตาม นักวานรวิทยาหรือไพรเมตวิทยาก็ได้บ่งชี้ลักษณะวัฒนธรรมดังกล่าวในวานรหรือไพรเมตซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีสายพันธุ์ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดมานานแล้วเช่นกัน และโดยนักโบราณคดีจะมุ่งเฉพาะไปที่วัฒนธรรมที่เป็นเรื่องราวเท่านั้น (ซากเรื่องราวที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์) ขณะเดียวกัน นักมานุษยวิทยาสังคมก็มองไปที่ความเกี่ยวข้องของสังคม สถานะและสถาบัน ส่วนนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมก็เน้นที่กฎเกณฑและคุณค่า

การแบ่งแยกแนวกันนี้ แสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดที่แปลกแยกกันที่ขึ้นอยู่กับงานที่ต่างกันของนักมานุษยวิทยา และเหตุจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นจุดการวิจัยที่ต้องชัดเจน จึงไม่จำเป็นว่าจะเป็นการสะท้อนถึงแนวความคิดของวัฒนธรรมซึ่งย่อมผิดแผกแตกต่างไปตามเชิงของเรื่องราว เชิงสังคม และเชิงบรรทัดฐาน (norm) รวมถึง ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงการแข่งขันกันเองในระหว่างทฤษฎีต่าง ๆ ของวัฒนธรรม